Hizmetlerimiz

Genel Hizmetler
Üniversite ve bağlı tüm birimlerinin Rektörlük Makamından gönderilen hukuki ihtilaf ya da tereddüt konusu olmuş uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek, idari düzenlemeler ile protokol ve sözleşme tasarılarının hazırlanmasını ve/veya ilgili birimlerince hazırlanmış olan tasarılar hakkında görüş verilmesiyle ilgili hizmetleri kapsar.
Müşavirliğimiz; Üniversitemizin tüm birimlerine hizmet veren birimlerden biridir. Müşavirliğimiz tüm birimlere danışmanlık hizmeti verirken gerekçesini; yürürlükte bulunan, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler ile konu itibariyle özelliği bulunan Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay ile yerel mahkeme kararlarına dayandırmaktadır.
Üniversitemiz üst yönetiminin veya ilgili bölümlerin ihtiyaç duyduğu yönetmelik ve yönerge tasarılarının hazırlanması veya hazırlanmış olanların mevzuata uygunluğu açısından incelenerek Senatonun onayına sunulmasını takiben Resmi Gazetede yayınlatılarak yürürlüğe girmeleri sağlanır. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında akdedilecek sözleşme, protokol ve şartnameler belirlenen esaslara göre hazırlanır veya hazırlanmış olanlara mevzuata uygunluğu açısından incelenerek görüş bildirilir.
Üniversitemiz tüzel kişiliği adına, ihtarname ve protesto keşidesi, Döner Sermaye İşletmesi alacakları, peşin maaş ve mecburi hizmet borçlarının yasal yollarla takip ve tahsil edilmesi veya taksitlendirmeye yönelik taahhütname ve yüklenme senedi düzenlenmesi de Müşavirliğimizce yürütülen hizmetlerdir.

Adli ve İdari Yargı Hizmetleri

Üniversitenin kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle olan ihtilaflarının yargı mercilerinde Üniversitenin hak ve menfaatleri korunarak takip ve sonuçlandırılmasını kapsar.
Yürütülen tüm yargı işlemlerinde, Üniversitemiz açısından telafisi imkansız durumlarla karşılaşılmaması ve Üniversitemiz menfaatlerinin en üst seviyede korunması amacıyla; ihtilaf konusu ile ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ilgili birimlerden temin edildikten sonra, yürürlükteki kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay kararları, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler, yönergeler, protokoller ve ilgili sözleşmeler vb. yasal düzenlemeler doğrultusunda hazırlanan iddia ve savunmalar ilgili mercilere sunulmaktadır.
Yürütülen dava ve takiplerin tüm aşamalarının izlenmesi ve kontrol edilmesi sağlanarak, yargılama sonucu kesinleşen kararlar uygulanması için Üniversitemizin ilgili birimine gönderilir. İzlenen dava ve icra takipleri Müşavirliğimiz arşivlerinde dosyalanarak, ihtiyaç halinde tekrar kullanıma sunulur.